[ openkh-Bugs-20597 ] [vcsj] mce editor không save màu

noreply at rubyforge.org noreply at rubyforge.org
Sat Nov 29 06:28:10 EST 2008


Bugs item #20597, was opened at 2008-06-10 22:57
You can respond by visiting: 
http://rubyforge.org/tracker/?func=detail&atid=13368&aid=20597&group_id=3480

Category: User interface (bugs on IE...)
Group: None
>Status: Closed
Resolution: None
Priority: 3
Submitted By: Nobody (None)
Assigned to: Linh Tran (alide)
Summary: [vcsj] mce editor không save màu

Initial Comment:
Reproduce: 

Tạo một entry mới trong vcsj.net,
Type text bất kỳ, bôi đen và một màu nào đó, đỏ.
Save

Khi mở lại, màu sẽ bị mất hết.

VD trang này

Khi soạn bài có rất nhiều màu, nhưng bây giờ thành màu đen hết.

http://vcsj.net/nodes/show/2442

Nên test lại cả mce

----------------------------------------------------------------------

>Comment By: Dao Ngoc (ngocdaothanh)
Date: 2008-11-29 20:28

Message:
Thuộc tính/tag HTML liên quan đến màu bị coi là thuộc tính/tag không hợp lệ nên bị xóa khi lưu vào DB.

Phiên bản mới trong trunk:
* Đã nới rộng danh sách thuộc tính/tag hợp lệ
* Không xóa, lưu nguyên xi nội dung được gửi lên server và chỉ lọc khi hiển thị, như vậy khi muốn thay đổi danh sách hợp lệ thì nội dung không bị mất

----------------------------------------------------------------------

You can respond by visiting: 
http://rubyforge.org/tracker/?func=detail&atid=13368&aid=20597&group_id=3480


More information about the OpenKH-devel mailing list