[OpenKH-devel] HAML 2.1 down ở đâu?!

Ngoc Dao ngocdaothanh at gmail.com
Thu Nov 27 09:46:46 EST 2008


Hi all.

Việc OpenKH cần HAML 2.1 đã được ghi thành config.gem ở
config/environment.rb. Thế nhưng khi gem search -r haml thì chỉ ra 2.0.4.

Q: Vậy HAML 2.1 down ở đâu?!
A: Download từ github về, rồi sudo rake install.

Chính thức chắc vài tuần nữa mới ra.

Ngọc.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://rubyforge.org/pipermail/openkh-devel/attachments/20081127/0598acf8/attachment-0001.html>


More information about the OpenKH-devel mailing list